XIOS Hogeschool Limburg
Campus Diepenbeek | Campus Hasselt
Universitaire Campus
Agoralaan - Gebouw H - 3590 Diepenbeek | Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt
Tel: 011 370 777 - E-mail: info@xios.be
Website: www.xios.be
FYSC/07 - Fysica C517/448/1213/1/44
Academiejaar:2012-13
In opleiding:PBA/S - Onderwijs: Secundair onderwijs
Behoort binnen deze opleiding tot:
Keuzeoptie opleiding:
Fysica
Studieomvang: 5 studiepunten Trajectschijf: 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Totale studietijd:140,00 Uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.05.2013 (trimester 3)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een halve).
Tweede examenkans:wel mogelijk.
Niveau:Inleidend
Contractbeperking:
Coördinator:Knaepen Els
Andere docenten:Rutten Hilde
Onderwijstalen:Nederlands
Kalender:Trimester 3
Omschrijving Inhoud
Fysica (3 SP – 84 SBU – CU: 21) Klassieke Mechanica van Newton KINEMATICA - Snelheid (momentane en gemiddelde snelheid) - Kinematica in 1 dimensie (EB, EVB) en in 2 dimensies (kogelbaan, ECB) - Leerlingendenkbeelden en didactische aanpak m.b.t. leerinhouden kinematica  
 • Bewegingen beschrijven, kinematica in een dimensie
  • Eenparig rechtlijnige beweging
  • Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging
  • Valbeweging
 • Kinematica in twee of drie dimensies; vectoren
  • Horizontale worp
  • Schuine worp
 • Leerlingendenkbeelden en didactische aanpak m.b.t. leerinhouden kinematica

 Natuurwetenschappen (2 SP – 56 SBU – CU: 14)

 • Orgaanstelsels bij zoogdieren
 • Functionele bouw, werking en samenhang van het
  • spijsverteringsstelsel
  • ademhalingsstelsel
  • transportstelsel: bloedvatenstelsel
  • uitscheidingsstelsel: longen-huid-nieren
 
Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht
Blackboard
Communitie Natuurwetenschappen

Cursus
RUTTEN, H., Knaepen E., Zelfstudiepakket chemie, Xios Hogeschool Limburg, Hasselt, 2009.
Inleiding in de chemie

Cursus
KNAEPEN, E., Cursus Fysica C, Xios Hogeschool Limburg , Hasselt, 2009
Deze cursustekst bevat de delen kinimatica en dynamica én de module natuurwetenschappen.

Handboek
Fysica Vandaag 4.2, Krachten - Fluïda - Warmte, uitgevrij Pelckmans, 2007
Leerwerkboek tweeuursvak 4 de jaar ASO, inclusief cd-rom, aangepast leerplan 2006

Handboek
Giancoli, Douglas (2008), Natuurkunde deel 1 : Mechanica en Thermodynamica, Pearson Education Benelux, Amsterdam
Handboek voor het onderdeel fysica

Handboek
BIO voor jou 1, 2, 3 wet. richtingen en 4 wet. richtingen – inclusief CD-rom, Uitgeverij Van In.
Voor het onderdeel natuurwetenschappen : Deze leerboeken AS0 worden gespreid over de 3 structurele programmaonderdelen gebruikt.

 
Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen
Blackboard
Communitie Natuurwetenschappen

 
Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)
Kennisoverdracht:
Interactieve lessen met demonstratieproeven, beeldmateriaal en onderwijsleergesprekken

Kennisverwerking: 
Werkzittingen in team - Begeleid individueel werk - Zelfstudie door het oplossen van opgelegde taken en het instuderen van het behandelde lesmateriaal - Zelfstandig werk : voorbereiden en verwerken van de werkzittingen

 
Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)
Begeleide kennisverwerving (17,00 uren)
Kennisoverdracht (18,00 uren)
Zelfstudie (105,00 uren)
Omschrijving Begincompetenties (tekst)
Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en bent gemotiveerd om jongeren via interactieve lessen te boeien voor wetenschappelijke verschijnselen waarmee ze dagelijks en soms onbewust in contact komen. Courante kennis van fysica, wiskunde en chemie zoals leerlingen die verwerven na de 2de en 3de graad SO zijn zeker een troef. Je beheerst volgende kennis en vaardigheden of verwerft deze via een aangeboden zelfstudiepakket : - Meetresultaten grafisch voorstellen en verwerken in excel - Eenvoudige wiskundige verbanden (recht evenredig en lineair (rechte) , omgekeerd evenredig (hyperbool) , kwadratisch (parabool),…) - Rekenen met vectoren en kennis van de basiselementen van de driehoeksmeetkunde (hoeken, goniometrie,..) - Vergelijkingen oplossen van de eerste en de tweede graad.
 
Omschrijving Eindcompetenties (tekst)
Na dit opleidingsonderdeel verwachten we dat je:

voor het onderdeel fysica:

 • de leerstof  kinematica grondig beheerst en kan integreren in de te onderwijzen leerstofonderdelen in het SO
 • oefeningen op deze leerstof zelfstandig correct en systematisch kan oplossen
 • wetenschappelijke terminologie, symbolen en eenheden nauwkeurig gebruikt bij het formuleren van definities en het oplossen van vraagstukken
 • inzicht verwerft in de eendimensionale bewegingen in termen van verplaatsing, snelheid en versnelling
 • de bewegingsvergelijkingen van eendimensionale bewegingen experimenteel (m.b.v. sensoren) kan afleiden
 • meetinstrumenten en didactisch materiaal bij het onderzoek van diverse soorten bewegingen correct hanteert
 • voor een aantal experimenten met sensoren en simulaties in staat bent de PC te gebruiken
 • de onderzoeksresultaten m.b.t. misconcepties uit het domein van de kinematica kan omschrijven en een bijbehorende didactische aanpak kan  verwoorden
 • experimenteervaardigheid hebt verworven gekaderd in de theoretische kennis (niet enkel naar het zuiver uitvoeren van experimenten, maar ook naar het didactisch correct inbouwen van deze experimenten in een les
 • individueel of in groep experimenten of onderzoeksopdrachten kunt uitvoeren aan de hand van gesloten instructie
 • de resultaten van werkzittingen kan verwerken in een verslag
 • de resultaten uit kwantitatieve proeven kritische en objectief kunt verwerken
 • kan reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de aangewende methode 
 • informatietechnologie kunt gebruiken om gegevens te verzamelen, relaties te onderzoeken en resultaten voor te stellen
voor het onderdeel natuurwetenschappen 

 • kan verklaren waarom voeding en variatie aan voedingsmiddelen noodzakelijk zijn
 • op modellen en beeldmateriaal de organen van het spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedvatenstelsel en uitscheidingsstelsel kan benoemen en beschrijven
 • de aanpassingen van deze organen aan hun functie(s) kan beschrijven
 • je kennis en inzicht over de mechanische en chemische vertering van voedsel aangepast kan vertalen naar de klaspraktijk
 • het belang van hygiëne van het spijsverteringsstelsel kan verwoorden
 • de risico's en gevaren voor de ademhalingswegen en het bloedvatenstelsel kan herkennen en kan aangeven hoe risico's kunnen beperkt worden
 • kennis en inzicht over de delen en de functies van het bloed, het hart en de bloedvaten aangepast kan vertalen naar de klaspraktijk
 • de vaardigheden, die aan bod komen tijdens de werkzittingen, beheerst om voedingsstoffen aan te tonen in voedingsmiddelen, het belang en de stappen van vertering aan te tonen, de kwalitatieve verschillen tussen in-en uitgeademde lucht vast te stellen, de vitale capaciteit te bepalen, de samenstelling van bloed te onderzoeken
 • de centrale rol van de cel in de samenhang van de verschillende stelsels kan verduidelijken
 • het belang van gedrags- en veiligheidsregels in een labo inziet en toepast.
 

Na dit opleidingsonderdeel verwachten we dat je: voor het onderdeel fysica - de leerstof mechanica grondig beheerst en kan integreren in de te onderwijzen leerstofonderdelen in het SO - oefeningen op deze leerstof zelfstandig correct en systematisch kan oplossen - wetenschappelijke terminologie, symbolen en eenheden nauwkeurig gebruikt bij het formuleren van definities en het oplossen van vraagstukken. - inzicht verwerft in de eendimensionale bewegingen in termen van verplaatsing, snelheid en versnelling - de bewegingsvergelijkingen van eendimensionale bewegingen experimenteel (mbv sensoren) kan afleiden - meetinstrumenten en didactisch materiaal bij het onderzoek van diverse soorten bewegingen correct hanteert. - voor een aantal experimenten met sensoren in staat bent de PC te gebruiken - inzicht verwerft in misconcepties m.b.t. tot mechanica en het didactisch handelen hierop kan afstemmen. - experimenteervaardigheid hebt verworven gekaderd in de theoretische kennis (niet enkel naar het zuiver uitvoeren van experimenten, maar ook naar het didactisch correct inbouwen van deze experimenten in een les. - individueel of in groep experimenten of onderzoeksopdrachten kunt uitvoeren aan de hand van gesloten instructie. - de resultaten van practica kan verwerken in een verslag. - de resultaten uit kwantitatieve proeven kritische en objectief kunt verwerken. - kunt reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de aangewende methode. - informatietechnologie kunt gebruiken om gegevens te verzamelen, relaties te onderzoeken en resultaten voor te stellen. - het belang van gedrags- en veiligheidsregels in een labo inziet en toepast. voor het onderdeel natuurwetenschappen - kan verklaren waarom voeding en variatie aan voedingsmiddelen noodzakelijk zijn - op modellen en beeldmateriaal de organen van het spijsverterings-stelsel, ademhalingsstelsel, bloedvatenstelsel en uitscheidingsstelsel kan benoemen en beschrijven - de aanpassingen van deze organen aan hun functie(s) kan beschrijven - je kennis en inzicht over de mechanische en chemische vertering van voedsel aangepast kan vertalen naar de klaspraktijk - het belang van hygiëne van het spijsverteringsstelsel kan verwoorden - de risico's en gevaren voor de ademhalingswegen en het bloedvatenstelsel kan herkennen en kan aangeven hoe risico's kunnen beperkt worden. - kennis en inzicht over de delen en de functies van het bloed, het hart en de bloedvaten aangepast kan vertalen naar de klaspraktijk - de vaardigheden, die aan bod komen tijdens de werkzittingen, beheerst om voedingsstoffen aan te tonen in voedingsmiddelen, het belang en de stappen van vertering aan te tonen, de kwalitatieve verschillen tussen in-en uitgeademde lucht vast te stellen, de vitale capaciteit te bepalen, de samenstelling van bloed te onderzoeken. - de centrale rol van de cel in de samenhang van de verschillende stelsels kan verduidelijken - het belang van gedrags- en veiligheidsregels in een labo inziet en toepast. - voor de chemie als ondersteuning een aantal items, opgegeven als basiskennis, zelfstandig verwerkt hebt.
 
Omschrijving Eindcompetenties (lijst)
(3) De leraar als inhoudelijk expert
Omschrijving
3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen.
3.1.1 De leerkracht kan hiaten in de eigen vakdeskundigheid detecteren en aanvullen, en de verworven deskundigheid actualiseren, uitbreiden en verdiepen.
De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen.
3.3.1 De leerkracht kan horizontale en verticale verbanden herkennen tussen het eigen vakgebied, en tussen die inhouden en de inhouden van verwante vakgebieden en vakoverschrijdende eindtermen.
(4) De leraar als organisator
Omschrijving
De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren.
4.1.1 De leerkracht kan op correcte wijze een aantal administratieve taken uitvoeren die behoren tot zijn takenpakket.
(10) De leraar als cultuurparticipant
Omschrijving
De leerkracht kan actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: - het sociaal-politieke domein, - het sociaal-economische domein, - het levensbeschouwelijke domein, - het cultureel-esthetische domein, - het cultureel-wetenschappelijke domein.
10.1.1 De leerkracht kan werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over die thema’s en ontwikkelingen, en erover dialogeren.
Omschrijving Evaluatie (tekst)
Schriftelijk examen:
Voor studenten die fysica maar niet biologie volgen: - Fysica (3SP) – verhouding 3/5 : gëintegreerde kennis- en vaardigheidstoets (17/20); - - Natuurwetenschappen (2SP) – verhouding 2/5 : gëintegreerde kennis- en vaardigheidstoets (17/20)

Schriftelijk examen:
Voor studenten die fysica én biologie volgen: - Fysica (3SP) – verhouding 3/5: gëintegreerde kennis- en vaardigheidstoets (17/20); - Fysica uitbreiding (2SP) – verhouding 2/5 : gëintegreerde kennis- en vaardigheidstoets (17/20).

Permanente evaluatie:
Voor studenten die fysica én biologie volgen: - Fysica(3SP) – verhouding 3/5: Practicumwerk (product- en procesevaluatie, vaardigheden en attitudes) en opgelegde taken (3/20); - Fysica uitbreiding (2SP) – verhouding 2/5: Practicumwerk (product- en procesevaluatie, vaardigheden en attitudes) en opgelegde taken (3/20)

Permanente evaluatie:
Voor studenten die fysica maar niet biologie volgen: - Fysica (3SP) – verhouding 3/5, Practicumwerk (product- en procesevaluatie,vaardigheden en attitudes) en opgelegde taken (3/20); - Natuurwetenschappen (2SP) – verhouding 2/5, procesevaluatie,vaardigheden en attitudes) en opgelegde taken (3/20)

 
Evaluatiecriteria/leerdoelen
Voor studenten die fysica maar niet biologie volgen: Het opleidingsonderdeel fysica C bestaat uit 2 onderdelen. Een student kan pas slagen indien hij voor het onderdeel fysica minimum 50% en voor het onderdeel natuurwetenschappen minimum 50% behaalt. Het cijfer wordt berekend aan de hand van de omrekeningstabel bij uitsluitingscriteria. Voor studenten die fysica én biologie volgen: Het opleidingsonderdeel fysica C bestaat uit 2 onderdelen. Een student kan pas slagen indien hij voor het onderdeel fysica minimum 50% en voor onderdeel uitbreiding fysica minimum 50% behaalt. Het cijfer wordt berekend aan de hand van de omrekeningstabel bij uitsluitingscriteria.
 
Afwezigheden
Maximaal aantal toegelaten ongewettige afwezigheden bij PE: -1
 
Omschrijving volgtijdelijkheid
Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.